Privacy

Christelijke Gereformeerde kerk ‘De Hoeksteen’ te Emmeloord

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Emmeloord ‘De Hoeksteen’ verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.
De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.

Dit privacy statement is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op de website www.hoeksteenemmeloord.nl.

Doel van verwerking
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.
Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de ledenadministratie, het organiseren van bijeenkomsten, etc.

Verwerking van uw gegevens
Van de leden van de plaatselijke gemeente worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd. In de ledenadministratie worden naast de gegevens zoals vermeld in de ledenlijst, ook vermeld de data van doop, belijdenis, huwelijk en overlijden, de kerkelijke gemeente waarvan een lid is overgekomen c.q. waarnaar men is vertrokken.
Alleen een beperkt aantal algemene persoonsgegevens (vermeld in de ledenlijst) zijn op het beveiligde deel van de website toegankelijk voor de leden Te denken valt aan de volgende persoonsgegevens:

  • naam en voornamen c.q. voorletters;
  • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
  • geboortedatum;
  • telefoon en email;
  • wijk.

Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam @hoeksteenemmeloord.nl

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s die herleidbaar zijn tot een persoon in het niet beveiligde deel geplaatst, dan wordt het betreffende gemeentelid vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Uitzending kerkdiensten
Bij live uitzenden van kerkdiensten via internet en Radio 527 en het beschikbaar stellen van eerdere kerkdiensten op het openbare deel van de website vermelden we hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens.

Publicatie kerkblad
Bij publicatie op het openbare deel van de website, in Kerkpost en landelijke kerkbladen worden uw persoonsgegevens vermeld indien dit relevant is voor de berichtgeving.

Beveiliging persoonsgegevens
De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
In de ledenadministratie worden de persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten
Een gemeentelid heeft recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.
Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek voorzien van een geldige legitimatie (bijv. kopie rijbewijs) indienen bij het kerkelijk administratief bureau (KAB) ter attentie van de contactpersoon AVG; dat kan ook digitaal naar avg@hoeksteenemmeloord.nl
Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.
Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen aan de contactpersoon AVG.
De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Heeft u andere vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG (G.K. van ’t Spijker, avg@hoeksteenemmeloord.nl).

Sociale media
De plaatselijke gemeente is op sociale media te vinden, zoals Facebook en Twitter. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De plaatselijke gemeente volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Websites van derden / links
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Clickgedrag en cookies
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Emmeloord, 26 september 2018 (versie 2018-2)