Kerkuitzending

In dit stuk beschrijven we hoe we omgaan met onze uitzendingen en we de privacy van betrokkenen en bezoekers waarborgen.

Door middel van audiovisuele apparatuur is het mogelijk om de kerkdiensten thuis met beeld en geluid te volgen. Dit kan zowel ten tijde van de dienst zelf (live) of achteraf. Het evangelie is voor iedereen tot aan de einden der aarde. Deze eeuwenoude stelling krijgt vandaag een heel concrete betekenis. De uitwerking van deze technische mogelijkheden mogen niet als effect hebben dat we voorbij gaan aan bezwaren die er kunnen zijn met betrekking tot online uitzendingen.

Gebruiksmogelijkheden online uitzendingen zijn uitgebreid

Het aanbieden van online uitzendingen biedt de volgende mogelijkheden:

 1. Gemeenteleden kunnen diensten volgen op het internet via kerkdienstgemist.nl en YouTube.
 2. De dienst kan zowel dichtbij als veraf gevolgd worden (nationaal en internationaal).
 3. We treden naar buiten (vorm van evangeliseren)

Privacywetgeving

In dit alles hebben we te maken met de privacyregels. De AVG wet is 25 mei 2018 actief geworden. De waarborging van privacy is voor ons belangrijk en we willen hier dan ook rekening mee houden. We dienen zorgvuldig om te gaan met (persoons)gegevens van en over kerkleden.

De privacy van individuele personen dient beschermd te worden bij het maken en verspreiden van beeldopnames van diensten in de CGK Emmeloord. Het beleid daaromtrent dient inzichtelijk te zijn voor gemeenteleden en overige bezoekers van een dienst in de CGK Emmeloord.

Elementen uit dit reglement gelden ook voor projectie van personen op het scherm tijdens de dienst in de kerk.

Achtergrondinformatie:
In de algemene regels in Nederland rondom het maken van foto-of filmmateriaal wordt onderscheid gemaakt tussen de openbare en besloten ruimte. In de openbare ruimte is het (onder voorwaarden) aan iedereen toegestaan beelden te maken, te filmen of te fotograferen. In de besloten ruimte is dat verboden, tenzij dit is aangekondigd en er geen alternatief is voor datgene wat wordt beoogd (wie een TV-uitzending beoogd, moet wel opnames maken). Hoewel kerken – vrij toegankelijk voor iedereen – behoren tot de openbare ruimte, vallen zij echter voor de privacywetgeving onder de besloten ruimte. Dat is om reden van bescherming van de uitoefening van godsdienst of levensovertuiging. Er zijn geen wettelijke regels voor kerken over de omgang en handhaving van privacy in relatie tot gebruik van online uitzendingen. De AVG dient de bescherming van persoonsgegevens. Het gaat dan om in het openbaar traceerbare gegevens, die aan een specifieke persoon gekoppeld kunnen worden. Het is niet duidelijk of geluids- en/of beeldopnames van kerkdiensten daaronder vallen. Je zou kunnen stellen dat dit voor een voorganger wel geldt, evenals voor degene die bv. de schriftlezing doet als de naam van de lezer genoemd wordt en bij voorbeden voor personen die bij naam genoemd worden. Dat geldt dus voor zowel geluidsopnamen, als voor beeldopnamen. Daarnaast valt het camerawerk niet onder regelgeving voor cameratoezicht (College bescherming persoonsgegevens, CBP) en hoeft hiervoor geen toestemming van het CBP verkregen te worden.
Bestaande regelgeving is dus niet zondermeer toepasbaar op onze online uitzendingen. Toch is het goed om persoonsbescherming in relatie tot online uitzendingen zo goed mogelijk te regelen, waarbij elementen uit bestaande regelgeving als richtinggevend gebruikt worden.

Uitgangspunten voor beelduitzendingen

 • De hoofdgedachte achter het uitzenden van beelden is dat de woordverkondiging en wat daaromheen in de liturgie gebeurt, centraal staat. Daarmee is het podium het focuspunt voor wat er te zien is.
 • De voorganger staat primair in beeld, de non-verbale communicatie bij de woordverkondiging ondersteunt het gesproken woord.
 • We proberen zo min mogelijk kerkleden in beeld te brengen.
 • Er is geen live beeld en geluid voor de start van de dienst en ook na afloop van de dienst is er geen live beeld en geluid – hiervoor maken we gebruik van muziek via een muziekdienst.
 • Er is een zwarte zone aanwezig in de kerkzaal: een plek waar men niet in beeld kan komen).
 • Als er een participant is in de dienst, is het uitgangsput dat de betreffende persoon instemt met onze uitgangspunten – tenzij anders aangegeven.

Afspraken

Ten aanzien van de opnamen van de diensten zijn er verder nog de volgende afspraken:

 1. Vanwege de interactie tussen de voorganger en de doelgroep, kunnen kinderen tijdens een kindermoment op het podium herkenbaar in beeld komen. De ouder(s) zijn zelf verantwoordelijk voor wel/geen deelname van hun kinderen aan het kindermoment.
 2. Tijdens het zingen worden geen close-ups gemaakt van gasten in de kerkzaal. Wel kan er een overzicht beeld van de kerkzaal worden gemaakt. Daarnaast wordt in het scherm de te zingen liederen getoond.
 3. Bij opnames van speciale diensten kunnen er personen of familie herkenbaar in beeld worden gebracht, in detail of in een beeldoverzicht. Betreffende personen en hun familie kunnen het als een positieve herinnering ervaren dat zijzelf of hun dierbaren in beeld zijn, wat eventueel van betekenis kan zijn in hun latere levensfase. Als betreffende personen niet herkenbaar in beeld gebracht willen worden, dient men dit van te voren aan de scriba schriftelijk te melden. De scriba informeert daarna het uitzendteam. Het betreft de volgende diensten:
  A. Bediening van de doop (gebeurtenissen op het podium).
  B. De openbare geloofsbelijdenis (gebeurtenissen op het podium).
  C. Huwelijksbevestiging indien deze onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad plaatsvindt (gebeurtenissen op het podium).
  D. Andere niet nader te genoemde diensten waarbij personen met opzet herkenbaar in beeld gebracht kunnen worden, in overleg met de kerkenraad.

Doop- en (t)rouwdiensten

Doop-, trouw- en rouwdiensten zijn in principe openbare diensten. Deze stellen we live beschikbaar, zodat elk deze kan volgen. Na de dienst is de uitzending alleen beschikbaar voor mensen met een link – dus afgeschermd.

Verantwoordelijkheid voor de online uitzendingen

Hieronder is aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is:

 1. De Commissie van Beheer (CvB) zorgt voor duidelijke en zichtbare aanwijzingen waarop wordt aangegeven dat er tijdens de dienst beeldopnames worden gemaakt. Deze bordjes bevinden zich bij de ingangen van de kerk.
 2. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het team dat de opnames verzorgt.
 3. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het op juiste en integere wijze verzorgen van beeldopnames door het team, waarbij dit reglement in acht wordt genomen.
 4. De kerkenraad heeft het beheer van de opnames toevertrouwd aan kerkdienstgemist.nl en YouTube. Opnames zijn één week volledig beschikbaar, daarna alleen de preek, het Bijbelgedeelte en het gebed na de preek.
 5. De kerkenraad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van opnamen, die via kerkdienstgemist.nl of YouTube of op andere wijze verkregen, beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden benadeeld kunnen worden (bv. beelden verspreiden via internet anders dan via kerkdienstgemist.nl of YouTube, met het oogmerk om een persoon of een groep van personen te benadelen).

Diensten vrij te bekijken via kerkdienstgemist.nl en/of YouTube

Wij willen geen wachtwoord voor de uitzendingen op internet uitvoeren om de volgende reden:
We vinden dat onze uitgezonden diensten overal gezien mogen worden, Velen mogen kennisnemen van het Evangelie, zoals dat in de CGK Emmeloord wordt uitgedragen.

Bezwaar

 1. Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet herkenbaar in beeld komen, kunnen plaatsnemen in het achterste gedeelte in de kerk (achter het bedieningspaneel) of boven op de balustrade.
 2. Predikanten of sprekers worden vooraf ingelicht over de opname en uitzending – in de brief die hen gestuurd wordt.
 3. Problemen of bezwaren kunnen (gemotiveerd) schriftelijk worden gemeld bij de scriba.
 4. Als dit bezwaar vooraf gegeven wordt, dient dat uiterlijk 3 dagen voor de desbetreffende dienst afgegeven te worden aan de scriba.
 5. Nadat het bezwaar is getoetst, zal uitzending overwogen worden.
 6. Indien een bezwaar niet binnen de gestelde afspraken wordt ingediend, zal achteraf dit beoordeeld worden, en zal de dienst eventueel aangepast of verwijderd worden.

Persoonsbescherming van belang

Bij het gebruik van KerkTV is persoonsbescherming een relevant onderdeel. Hierover is het volgende afgesproken:

 1. De gemeenteleden worden via het mededelingenblad en de gemeentegids geïnformeerd over het bestaan van dit regelement, en is te vinden op de website.
 2. Met uitzondering van de voorganger, dienstdoende ambtsdragers, gemeenteleden die een bijdrage leveren op het podium of via een filmpje, zullen van individuele personen geen dichtbij detailopnames worden gemaakt. De opnames van personen beperken zich tot een overzichtsbeeld van de op dat moment aanwezige gemeente in de kerkzaal.
 3. Bij binnenkomst van de kerk wordt men via bordjes erop geattendeerd dat er beeldopnames worden gemaakt.
 4. In de bevestigingsbrief aan de voorganger zal kenbaar worden gemaakt worden dat er beeldopnames gemaakt en gearchiveerd zullen worden van de kerkdienst, en dat deze opnames via internet “live” uitgezonden worden, waarbij de voorganger herkenbaar in beeld komt.
 5. Als een kerkdienst via kerkdienstgemist.nl of YouTube is uitgezonden, kan deze uitsluitend voor particulier gebruik gedownload en vastgelegd worden. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de kerkenraad is het niet toegestaan om kerkdiensten of delen van kerkdiensten op welke wijze dan ook te publiceren en/of te verspreiden.
  We hoepen op deze manier transparant te zijn; maar vooral ook Gods woord in onze diensten te verspreiden en beschikbaar te maken voor hen die deze niet fysiek kunnen bijwonen.

We hopen op deze manier transparant te zijn; maar vooral ook Gods woord in onze diensten te verspreiden en beschikbaar te maken voor hen die deze niet fysiek kunnen bijwonen.